Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Προοίμιο

Η ιστοσελίδα www.vegancarousel.com (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διαδικτυακός Τόπος») έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση Vegan Carousel – Θεοδώρα Συμεωνίδη (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Επιχείρηση»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι νομού Αττικής, οδός Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου αρ. 14, με ΑΦΜ 117369517 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με αριθμό ΓΕΜΗ 15576520300, με τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 210 6841149 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@vegancarousel.com, με σκοπό την πώληση βιολογικών τροφίμων, χορτοφαγικών προϊόντων διατροφής και συναφών ειδών παντοπωλείου και οινοπαντοπωλείου.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών και του υλικού που προσφέρονται μέσα από αυτόν, καθώς και του ενσωματωμένου σε αυτόν Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και των φυσικών ή νομικών προσώπων (εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «Χρηστών/Επισκεπτών» ή ως «Πελατών») που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους Χρήστες των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, καθώς και τη δήλωση προσωπικών δεδομένων που ορίζεται στους παρόντες όρους.

Όρος 1 – Ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων χρήσης
Οι Χρήστες/Επισκέπτες με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αποδέχονται όλους τους όρους κατά τεκμήριο ανεπιφύλακτα. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Οι Χρήστες/Επισκέπτες υποχρεούνται να ελέγχουν περιοδικά τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους και τυχόν τροποποιήσεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωσή τους. Τα ισχύοντα για τους όρους χρήσης ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που τυχόν βρίσκεται ή θα βρίσκεται στο μέλλον εντός της ιστοσελίδα σε άλλη θέση, όπως, ενδεικτικώς, τρόποι αποστολής, τρόποι πληρωμής.

Όρος 2 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Επιχείρησης ως προς τον Διαδικτυακό Τόπο εν γένει
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης ισχύουν άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία πραγματοποιείται με κάθε μέσο, όπως, ενδεικτικώς, με μόνη τη θέση καινούριων όρων και προϋποθέσεων στον Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών/Επισκεπτών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους Χρήστες και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, ακεραιότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό, τι αφορά την ταυτότητα της και τις συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται σε περίπτωση καταχωρίσεων οι οποίες αποδίδονται σε παραδρομή, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Παράλληλα, δεν εγγυάται ότι η χρήση από Χρήστες/Επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών, που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό της, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον Διαδικτυακό Τόπο, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου που προβλέπει ο νόμος.

Η Επιχείρηση, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, όπως, ενδεικτικώς, αξιώσεις από διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων, απώλεια πελατείας, απώλεια ή ζημία περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση του Διαδικτυακού Τόπου ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε όρου. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράβαση των όρων για λόγους ανωτέρας βίας.

Όρος 3 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Χρηστών/Επισκεπτών ως προς τον Διαδικτυακό Τόπο εν γένει
Οι Χρήστες/Επισκέπτες υποχρεούνται να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, την πολιτική απορρήτου, καθώς και την πολιτική Μικροδεδομένων (cookies) πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του. Εάν κάποιος Χρήστης/Επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το Vegan Carousel μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Το δικαίωμα πρόσβασης, περιήγησης και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των περιεχομένων του σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και τα σχετικώς οριζόμενα στο νόμο και τους κανονισμούς, συνιστά μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα και, σε καμμία περίπτωση, δεν συνεπάγεται μεταβίβαση τίτλου στον Διαδικτυακό Τόπο και στα στοιχεία του. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται υπό τους εξής περιορισμούς: α) οι Χρήστες/Επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σε όλα τα αντίγραφα του Διαδικτυακού Τόπου και των στοιχείων του, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και β) δεν επιτρέπεται στους Χρήστες/Επισκέπτες να τροποποιήσουν το Διαδικτυακό Τόπο και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαράγουν ή να παρουσιάσουν δημοσίως, ή να διανείμουν ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουν το Διαδικτυακό Τόπο και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Απαγορεύεται στους Χρήστες/Επισκέπτες η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου ή η με κάθε τρόπο παραπλάνηση του κοινού ως προς τον πραγματικό ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Διαδικτυακού Τόπου. Στο προστατευόμενο περιεχόμενο ως πνευματική ιδιοκτησία του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβάνονται εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, ονόματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα. Το ως άνω περιεχόμενο όπως και πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία έχει λάβει άδεια χρήσης η Επιχείρηση για δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου προστατεύονται υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η τυχόν χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τους Χρήστες/Επισκέπτες, ενώ για τη νόμιμη αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή άλλη χρήση τους από τρίτο απαιτείται η προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται στους Χρήστες/Επισκέπτες να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησης προς αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου παράνομου ή αντίθετου προς τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κ.ο.κ., όπως και η μετάδοση περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες/Επισκέπτες δεν έχουν εκ του νόμου ή βάσει συμβάσεως δικαίωμα μετάδοσης, καθώς και να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο προς παράνομη προσβολή και βλάβη της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου είτε δια της προσβολής της εμπιστευτικότητας είτε του απόρρητου των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

Οι Χρήστες/Επισκέπτες οφείλουν να μην παρεμποδίζουν την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή να συνεπάγονται παραβίαση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους.

Απαγορεύεται στους Χρήστες/Επισκέπτες η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με σκοπό την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Οι Χρήστες/Επισκέπτης υποχρεούνται, επιπλέον, να μην χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο προς ακούσια ή εκούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή προς παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως και προς συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Όρος 4 – Λειτουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Η Επιχείρηση έχει ενσωματώσει στο Διαδικτυακό Τόπο τη δυνατότητα λήψης παραγγελιών και διενέργειας πωλήσεων προϊόντων προς τους Χρήστες/Επισκέπτες (καλούμενο στους παρόντες όρους ως «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Οι παραγγελίες και οι πωλήσεις από το ηλεκτρονικό κατάστημα θα γίνονται τόσο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου όσο και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 6841149. Στην τελευταία περίπτωση η τηλεφωνική παραγγελία είναι εφικτή κατά τις ώρες λειτουργίας του φυσικού καταστήματος, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, ώρες 16.00 – 20.00. Η πληρωμή του τιμήματος των πωλήσεων θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πεδίο «Τρόποι πληρωμής» και η αποστολή τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πεδίο «Τρόποι αποστολής».

Όρος 5 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Επιχείρησης από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η Επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία, από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ή/και πληροφοριών ή/και από παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες και απεικονίσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Χρήστη/Επισκέπτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους Χρήστες/Επισκέπτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Για τις συναλλαγές με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ρητά διευκρινίζεται ότι θα ευθύνεται αντικειμενικά ο νόμιμος δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας. Η Επιχείρηση ουδόλως οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Συνεπώς, στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του με το αντίτιμο της πώλησης. Η τυχόν παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση με το Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησης, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης, για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εκ του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με την Επιχείρηση ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή του.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και ιδίως του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από ανήλικους, καθώς, αφενός, δεν είναι σε θέση να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων Χρηστών/Επισκεπτών και, αφετέρου, οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης/Επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί.

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των πωλούμενων προϊόντων μετατίθεται στους καταναλωτές Χρήστες/Επισκέπτες, μόλις αυτοί ή κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο ορίζεται σχετικά από το Χρήστη/Επισκέπτη και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στους καταναλωτές Χρήστες/Επισκέπτες, άμα τη παραδόσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας είναι εντεταλμένος από το Χρήστη/Επισκέπτη να μεταφέρει τα πωληθέντα σε αυτόν προϊόντων και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Επιχείρηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Χρηστών/Επισκεπτών έναντι του μεταφορέα.

Η Επιχείρηση, μέχρι την παράδοση των πωλούμενων προϊόντων στον εντεταλμένο από την ίδια ή από τους Χρήστες/Επισκέπτες μεταφορέα, εγγυάται τη σωστή συσκευασία τους, καθώς και την τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας για τη διανομή κατεψυγμένων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή των προσφερόμενων προϊόντων.

Όρος 6 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Χρηστών/Επισκεπτών από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού καταστήματος
Οι Χρήστες/Επισκέπτες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, αλλά και του Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου, στο βαθμό που αυτοί βρίσκουν εφαρμογή στη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, και να ασκούν τα δικαιώματά του εντός των ορίων της καλής πίστης, των συναλλακτικών και χρηστών ηθών.

Οι Χρήστης/Επισκέπτες έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, με βάση τα προβλεπόμενα στο ν. 2251/1994, η οποία ασκείται εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω στο πεδίο «Πολιτική επιστροφών». Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης/Επισκέπτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία πριν την αποστολή του προϊόντος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Επιχείρηση είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6841149 ή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Εάν κατά την ενημέρωση της ακύρωσης το προϊόν έχει ήδη αποσταλεί θα εφαρμοστεί η πολιτική επιστροφών.

Όρος 7 – Ειδικοί όροι προστασίας κατεψυγμένων προϊόντων
Η ενδεδειγμένη θερμοκρασία για τη συντήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων είναι -18°C. Για την ασφαλή μεταφορά τέτοιων προϊόντων στο χώρο του πελάτη η Επιχείρηση προσφέρει την τοποθέτησή τους σε ισοθερμική συσκευασία ώστε να διατηρηθεί η ψύξη τους. Ωστόσο, με τη συσκευασία αυτή δεν εξασφαλίζεται η ως άνω απαιτούμενη θερμοκρασία και για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα κατά την παραλαβή τους είτε να τοποθετηθούν στο ψυγείο για όσο χρόνο αναγράφεται στη συσκευασία τους ότι είτε να καταναλωθούν άμεσα. Δεν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση των κατεψυγμένων τροφίμων στην κατάψυξη μετά την μεταφορά τους στο χώρο του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες κατανάλωσης του προϊόντος, όπως αναγράφονται αυτές στις συσκευασίες τους ενώ δεν προκύπτει καμμία σχετική ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όρος 8 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου ή ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης συσκευής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η Επιχείρηση έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα , τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Επιχείρηση και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Επισκεπτών, τα οποία οι τελευταίοι παρέχουν κατά τη διάρκεια των παραγγελιών τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν άμεσα η έμμεσα τον εκάστοτε Χρήστη/Επισκέπτη και έχουν δοθεί εκούσια από αυτόν ώστε να επιτευχθεί άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να είναι σε θέση να θέτει ερωτήματα και να λαμβάνει απαντήσεις, αλλά και να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες του. Η ιστοσελίδα συλλέγει παράλληλα πληροφορίες για σκοπούς μέτρησης της επισκεψιμότητάς της, διαχείρισης των απαιτήσεων των πελατών για περισσότερα προϊόντα και διευκόλυνσης των συναλλαγών. Η ιστοσελίδα δεν διανέμει τις πληροφορίες που διαθέτει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, εκτός από τους στενά συνδεδεμένους με αυτήν, άμεσους συνεργάτες στη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Ο Χρήστης/Επισκέπτης δεν είναι υποχρεωμένος κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα να παρέχει προσωπικά του δεδομένα, παρά μόνο σε περίπτωση παραγγελίας ή για την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ή την αποστολή email. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την ιστοσελίδα δύναται να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) στοιχεία που παρέχονται από τον Χρήστη/Επισκέπτη για την εγγραφή του ως πελάτη, β) στοιχεία που δίνονται για την εκτέλεση της παραγγελίας, γ) στοιχεία που δίνονται για ενεργοποίηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και δ) στοιχεία που δίνει ο χρήστης/επισκέπτης μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Instagram, Google).

Το www.vegancarousel.com κάνει χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας με σκοπό να επικοινωνήσει η Επιχείρηση με τον πελάτη ώστε να καταστεί εφικτή η συναλλαγή με τον πελάτη, όπως: (i) να πραγματοποιηθεί η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, (ii) να επιβεβαιωθεί και να ταυτοποιηθεί ο πελάτης, εφόσον καταστεί αναγκαίο, (iii) να προσφερθούν νέα ή εναλλακτικά προϊόντα.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης, η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα τουwww.vegancarousel.com. Η εκ μέρους των πελατών γνωστοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, σημαίνει ότι συναινούν στην κατά τα ανωτέρω χρήση των δεδομένων αυτών από τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση και στην ιστοσελίδα. Τόσο οι υπάλληλοι του καταστήματος όσο και οι συντηρητές της ιστοσελίδας του έχουν εντολή από την Επιχείρηση να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το δεν μπορεί να γνωστοποιήσει ή να διαθέσει σε τρίτους τα προσωπικά τους στοιχεία χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση. Επιφύλαξη διατυπώνεται για τυχόν συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων των χρηστών χωρίς προηγούμενη συναίνεσή τους σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης.

Η επιχείρηση διατηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών εγγυήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 2472/1997 προς αποτροπή απώλειας, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης ή καταστροφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, δεν εγγυάται την παρεχόμενη με αυτά ασφάλεια.

Το www.vegancarousel.com εφαρμόζει για την πιστοποίησή του και την κρυπτογράφηση των δεδομένων το παγκοσμίως αναγνωρισμένο και χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) με ασφάλεια 128bit. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούνται κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και συναλλαγές, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που αποστέλλονται να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Ελέγχεται δε μέσω ειδικού μηχανισμού βάσει του πρωτοκόλλου SSL η τυχόν αλλαγή των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους.

Όρος 9 – Πολιτική Cookies
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vegancarousel.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, μικρών, δηλαδή αρχείων (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, ώστε να επιτρέπεται σε ιστοσελίδες όπως το www.vegancarousel.com να λειτουργούν ομαλά χωρίς τεχνικές δυσχέρειε, να συλλέγονται πολλαπές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να συλλέγονται δεδομένα για τη βελτίωσή της. Τα cookies διευκολύνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Απαιτούνται για να παρέχουν στους χρήστες/επισκέπτες πληροφορίες, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες και να επιτρέπουν την προβολή διαφημιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία ώστε να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

– Αναγκαία Cookies: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop , περιορίζεται η προσωπική εμπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.

– Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγηση τους στην ιστοσελίδα, ώστε να μπορούμε να τους προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες τους βοηθώντας τους έτσι να βρίσκουν πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάνε.

– Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του e-shop.gr

– Cookies Διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες τους περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας προγραμμάτων.

– Cookies Analytics: Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε στους χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6841149 ή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vegancarousel.com.

Όρος 10 – Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δωδισικία
Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του ενσωματωμένου σε αυτόν Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Δυνατή είναι και η προσφυγή στη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ή άλλως διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ισχύει για πελάτες οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν εκτός επαγγελματικής ιδιότητας και έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή και πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Η διαδικασία αυτή δεν αντικαθιστά σε καμμία περίπτωση τα παρεχόμενα από την ελληνική έννομη τάξη ένδικα μέσα κα βοηθήματα.

WOLT

Παραγγελίες και μέσω wolt

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

εκλεκτά 100% φυσικά προϊόντα

ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 10%

με την εγγραφή σας στο newsletter

NEWSLETTER

Κάντε την εγγραφή σας στο newsletter μας και κερδίστε 10% έκπτωση στην επόμενη αγορά σας.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.